O projektu

Fudbal je oduvek imao va�nu ulogu u fizi?kom vaspitanju i programima obrazovanja dece u osnovnim �kolama. Me?utim, moderno vreme i promene stilova �ivota doveli su do smanjenja fizi?ke aktivnosti me?u najmla?om populacijom i zapostavljanja uloge sporta, samim tim i fudbala, u razvoju dece i omladine. U godini kada se obele�ava vek postojanja fudbala u Rasinskom okrugu, va�no je podsetiti da je upravo Rasinski okrug oduvek va�io za rasadnik fudbalskih talenata. Sa ovog podneblja potekla su velika fudbalska imena koja su, igraju?i u velikim srpskim, evropskim, pa i svetskim klubovima ispisala fudbalsku istoriju. Na teritoriji Rasinskog okruga, u odnosu na raniji period, zabele�en je trend opadanja broja aktivnih fudbalskih klubova. Tako su, u odnosu na 2015. godinu kada ih je bilo 108, danas aktivna 92 kluba. Ako se sagleda stanje klubova koji u svom sastavu imaju i mla?e selekcije, tu je situacija znatno lo�ija, jer osim 4 �kole fudbala, na teritoriji celog okruga postoji jedva desetak omladinskih klubova koji su aktivni. Imaju?i u vidu zna?aj sporta za razvoj mladih, kao i veliku popularnost koju fudbal u�iva kod omladine tokom trajanja projekta, tim koji ga realizuje nastoja?e da, u saradnji sa odre?enim institucijama, uka�e neophodnost sporta za zdrav na?in �ivota. Isto tako, nastoja?e da uka�e na zna?aj formiranja novih omladinskih klubova i �kola fudbala, kao i formiranje liga za mla?e kategorije po ugledu na pojedine gradove u Srbiji u kojima takva takmi?enja ve? postoje. Formiranje liga razvijalo bi kod mladih takmi?arski duh, motivaciju za dalje napredovanje, ali i stvorilo ose?aj za fer-plej i kulturu pona�anja na sportskim de�avanjima. Isto tako, tim je uveren da bi deca kroz takmi?enja sa vr�njacima iz susednih gradova ili op�tina stekla nova prijateljstva, ?ime ?e biti zadovoljen i socijalni aspekt projekta.