O projektu

Lokalni ekonomski razvoj mo�e uslediti samo kao permanentna saradnja i sinergetska aktivnost svih dru�tvenih subjekata. Bez prednosti i opredeljenja svih subjekata da se obrazovni sistem prilagodi potrebama tr�i�ta rada, intenzivne me?usobne komunikacije, stvaranju dobrih uslova rada, motivisanja roditelja i u?enika i stalne edukacije, gotovo je nemogu?e o?ekivati ekonomski rast. Dualni model strukovnog obrazovanja je sistem edukacije u kojem u?enici strukovnih �kola poha?aju deo nastave redovno u �koli, dok ostatak vremena provode na stru?noj praksi koja se odvija u razli?itim preduze?ima. Ovakav sistem obrazovanja postoji u razvijenim zemljama Evrope, a najuspje�niji modeli su razvijeni u Nema?koj, Austriji i �vajcarskoj. Kroz dualno obrazovanje u?enici brzo sti?u prakti?na znanja i ve�tine, osigurava se fleksibinost u prilago?avanju nastavnih planova i programa, kao i upisnih kvota potrebama poslodavaca odnosno potrebama tr�i�ta rada. Osnovni cilj ovoga oblika obrazovanja je omogu?avanje mladim osobama sveobuhvatno sticanje potrebnih ve�tina za obavljanje poslova u?inkovito, inovativno, samostalno i u saradnji s drugima, te ujedno zadovoljenje kompanija i privrede stvaranjem mlade, kvalifikovane radne snage. Upravo cilj projekta jeste da uka�e na pozitivne strane primene dualnog obrazovanja na teritoriji op�tine Trstenik, ali i da motivi�e �to ve?i broj kako u?enika tako i kompanija da se uklju?e u ovaj sistem.


Kada još uvek nije otpočela puna primena Zakona o dualnom obrazovanju, „PPT Namenska“ Trstenik i „PPT Petoletka“ Trstenik su potpisale Ugovore o dualnom obrazovanju sa Tehničkom Školom Trstenik i tada se jedno odeljenje školovalo u okviru koncepta u susret dualnom obrazovanju. 2019. godine, kada je i stupila puna primena Zakona o dualnom obrazovanju dva odeljenja su se upisala po dualu i to 2 obrazovna profila: operater mašinske obrade i tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. Od uvođenja ovakvog sistema obrazovanja do danas u sistem dualnog obrazovanja uključile su se i kompanije „PPT Namenska“, „MBU Metal“, „Microline“, „TS Intercom group“, „Orlikon“, „ASB Donji Ribnik“, „Bisal Trstenik“ i „PPT Petoletka“.

Zakon o dualnom obrazovanju (ZDO) donet je 2017. godine, a njegova primena je otpočela 2019/2020. školske godine. Prema ovom Zakonu, dualno obrazovanje je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se plan i program nastave i učenja obavezno sprovode na dva mesta, odnosno u školi i u kompaniji (kod poslodavca), što znači da učenici stiču kompetencije, kako u školi kroz teorijsku nastavu i vežbe, tako i u kompaniji u kojoj se izvodi učenje kroz rad. Unapređivanjem kvaliteta praktične nastave koje se postiže dualnim obrazovanjem, odnosno učenjem kroz rad, stvara se i podstiče preduzetnički duh i samozapošljavanje, jer su učenici u prilici da u realnom radnom okruženju nauče mnogo toga što se u školi ne uči, stiču razne veštine, a u prilici su i da razvijaju preduzetnički duh, te se možda odluče i na pokretanje sopstvenog biznisa po završetku školovanja. Tehnička škola u Trsteniku je među prvim srednjim školama u Srbiji prihvatila model dualnog obrazovanja.

Opština Trstenik jedna je od prvih opština na teritoriji Rasinskog okruga koja je prepoznala značaj i podržala uvođenje koncepta dualnog obrazovanja u srednje stručne škole. Čelnici opštine u ovakvom modelu vide budući privredni rast kroz razvoj industrije uz adekvatan i kvalifikovan kadar, a više o tome za televiziju Plus govori Aleksandar Ćirić, predsednik opštine Trstenik. 

Dualno obrazovanje na teritoriji Republike Srbije nije nov koncept, ali se o njemu počinje iznova govoriti od pre par godina, a kroz projekat „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“. Sam zakon o dualnom obrazovanju počeo je da se primenjuje od školske 2019/2020. godine. Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Rasinskog okruga, od samog početka aktivno učestvuje u sprovođenju dualnog obrazovanja, te je još tokom školske 2018/2019 godine sprovodila projekat „U susret dualnom obrazovanju“.