O projektu

Cilj projekta je i da se �ira dru�tvena zajednica upozna sa problemima osoba sa invaliditetom ali i sa posledicama njihove diskriminacije. Cilj je i da se kroz afirmativne �ivotne pri?e invalida koji su se izborili za odre?en polo�aj u dru�tvu razbiju predrasude da invalidnost uvek podrazumeva i nemogu?nost uklju?ivanja u dru�tveni �ivot.


Osobe sa invaliditetom odnosno hendikepom često se susreću kako sa fizičkim tako i sa psihičkim preprekama. Svakodnevno treba ukazivati da život treba da bude jednak za sve i na koji način komunicirati sa osobama sa invaliditetom jer je jedan od problema koji je prepoznat kod ovih osoba ispoljavanje straha i njihovog društvenog isključivanja. Upravo tim problemom ćemo se baviti u ovoj emisiji.

U drugoj emisija „Jedna život za sve“ razgovarali smo sa jednom od osnivačica Udruženja Okular Suzanom Gajić Jovanović. Ciljevi ovog udruženja odnose se na promociju kreativnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu informacionih tehnologija u obrazovnom procesu, edukacija i razvijanje proaktivnih životnih navika dece i mladih, suzbijanje svih oblika diskriminacije, promocija i zaštita ljudskih, a posebno manjinskih i ženskih prava, saradnja sa organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, poboljšavanje položaja dece i mladih sa invaliditetom, zalaganje za vrednosti civilnog društva, izgradnja, promocija i jačanje tolerancije među i prema pripadnicima nacionalnih manjina i sl.

Prema podacima Ministarstva rada , zapošljavanja i socijalne politike u Srbiji živi nešto više od 700.000 osoba sa invaliditetom, a osnovni problemi ove višestruku marginalizovane grupe ljudi jesu siromaštvo,zapošljavanje i arhitektonske barijere. U opštini Ćićevac postoji od 2019. godine Inkluzivna kuća za decu i mlade a upravo u ovoj opštini Rasinskog okruga u ovoj godini otvareno je i prvo inkluzivno igralište u Srbiji. Prema podacima udruženja „Okular“ i Centra za socijalni rad u Ćićevcu , ne postoji jedinstvena baza podataka o ukupnom broju osoba sa invaliditetom koje žive na teritoriji pomenute opštine. U prvoj emisiji koja se realizuje u okviru projketa „JEDNAK ŽIVOT ZA SVE“ , koji je podržan od strane Opštine Ćićevac razgovarali smo sa Mirjanom Krkić predsednicom opštine. Takođe, u ovoj emisiji čuli smo i interesantne stvari od Mirele Milojević predsesnice Sportskog kluba za decu i omladinu sa posebnim potrebama Palestra..