O projektu

Nazivi naselja, �uma, njiva i voda kriju u svakom na�em selu neiscrpno bogatstvo informacija o pro�losti na�eg zavi?aja. Analizom imena odre?enog mesta mo�e se i�?itati koji i kakvi ljudi su �iveli u pro�losti na tom terenu, kakav je bio biljni i �ivotinjski svet, ?ime su se ljudi bavili, kada su do�li u neki kraj i u �ta su verovali. Sve to zapisano je u imenima na�ih polja i �uma, a mnogo govori i o odnosu ljudi i prirode, kako nekada, tako i danas. Kroz polu?asovne emisije, tokom trajanja projekta �Imena Temni?kog kraja�, predstavi?e se poreklo naziva mesnih zajednica Varvarina kojih ima ukupno 20. Kroz razgovore sa me�tanima i predstavnicima mesnih zajednica, ali i lokalne samouprave bi?e dokumentovane pri?e i legende Temni?kog kraja, predstavi?e se stari i izgubljeni zanati. Sve ovo ima?e za cilj trajno bele�enje i o?uvanje istorije i nematerijalne kulturne ba�tine ovoga kraja.


U ovoj emisiji predstavljene su pri?e i legende koje se vezuju za selo Obre a prikazana je i njegova istorija.

Kako je Varvarin dobio ime, koje legende se vezuju za ovo ali i ostala naseljena mesta u ovoj optini, koja poznata imena je iznedrilo naseljeno mesto Ba?ina i ?ime su se stanovnici bavili ranije a ?ime se bave sada, predstavljeno je u prvoj emisiji projekta ,,Imena Temni?kog kraja.