O projektu

Cilj projekta je i da se �ira dru�tvena zajednica upozna sa problemima osoba sa invaliditetom ali i sa posledicama njihove diskriminacije. Cilj je i da se kroz afirmativne �ivotne pri?e invalida koji su se izborili za odre?en polo�aj u dru�tvu razbiju predrasude da invalidnost uvek podrazumeva i nemogu?nost uklju?ivanja u dru�tveni �ivot.


Osobe sa invaliditetom odnosno hendikepom ?esto se susre?u kako sa fizi?kim tako i sa psihi?kim preprekama. Svakodnevno treba ukazivati da ivot treba da bude jednak za sve i na koji na?in komunicirati sa osobama sa invaliditetom jer je jedan od problema koji je prepoznat kod ovih osoba ispoljavanje straha i njihovog drutvenog isklju?ivanja. Upravo tim problemom ?emo se baviti u ovoj emisiji.

U drugoj emisija Jedna ivot za sve razgovarali smo sa jednom od osniva?ica Udruenja Okular Suzanom Gaji? Jovanovi?. Ciljevi ovog udruenja odnose se na promociju kreativnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu informacionih tehnologija u obrazovnom procesu, edukacija i razvijanje proaktivnih ivotnih navika dece i mladih, suzbijanje svih oblika diskriminacije, promocija i zatita ljudskih, a posebno manjinskih i enskih prava, saradnja sa organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, poboljavanje poloaja dece i mladih sa invaliditetom, zalaganje za vrednosti civilnog drutva, izgradnja, promocija i ja?anje tolerancije me?u i prema pripadnicima nacionalnih manjina i sl.

Prema podacima Ministarstva rada , zapoljavanja i socijalne politike u Srbiji ivi neto vie od 700.000 osoba sa invaliditetom, a osnovni problemi ove viestruku marginalizovane grupe ljudi jesu siromatvo,zapoljavanje i arhitektonske barijere. U optini ?i?evac postoji od 2019. godine Inkluzivna ku?a za decu i mlade a upravo u ovoj optini Rasinskog okruga u ovoj godini otvareno je i prvo inkluzivno igralite u Srbiji. Prema podacima udruenja Okular i Centra za socijalni rad u ?i?evcu , ne postoji jedinstvena baza podataka o ukupnom broju osoba sa invaliditetom koje ive na teritoriji pomenute optine. U prvoj emisiji koja se realizuje u okviru projketa JEDNAK IVOT ZA SVE , koji je podran od strane Optine ?i?evac razgovarali smo sa Mirjanom Krki? predsednicom optine. Tako?e, u ovoj emisiji ?uli smo i interesantne stvari od Mirele Milojevi? predsesnice Sportskog kluba za decu i omladinu sa posebnim potrebama Palestra..