O projektu

U okviru trajanja projekta, ADD PRODUCTION je emitovao 4 emisija koje su tretirale temu ekologije, a koje su u sebi sadržale prikupljene podatke sa terena o rasprostranjenosti ideje organske proizvodnje u opštini Trstenik, kao i o potencijalima njenog razvoja u ovom kraju. Isto tako, realizacijom projekta ukazalo se na procese koje je potrebno sprovesti i tehnologije koje je potrebno implementirati u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se ona nazvala organskom. Takođe, tokom emisija radilo se na podizanju svesti o značaju organske poljoprivrede po zdravlje ljudi, edukaciji poljoprivrednika i građana, a uz pomoć poljoprivrednih stručnjaka. Projektni tim nastojao je da ukaže na nedostatke u vidu manjka organskog semena i zaštitnih sredstava, nedovoljne podrške nadležnih, potrebama harmonizacije standarda, sertifikacije, marketinga i jakog tržišta.


U poslednjoj emisiji posetili smo porodi?nu kompaniju BIOFOODEX koja se bavi preradom vo?a i povr?a po doma?im recepturama.

U ovoj emisiji pri?ali smo sa p?elarima iz P?elarske zadruge Roj iz Trstenika o tome kako se prelazi na organsku proizvodnju meda, sa kojim izazovima su se suo?avali i da li je profitabilno baviti se p?elarstvom.

Koliko traje period konverzije sa konvencionalne na organsku proizvodnju, kako do?i do sertifikata, kako razlikovati organske od ostalih poljoprivrednih proizvoda i koje sve uslove treba ispuniti da bi se bavili organskom proizvodnjom, otkriva Nemanja Konstantinovi? iz Poljoprivredne savetodavne stru?ne slube Kruevac.

Sa kojim poljoprivrednim potencijalima optina Trstenik raspolae, koliko optina pomae poljoprivrednicima i koliko na ovoj teritoriji ima proizvo?a?a koji se bave organskom proizvodnjom, razgovarali smo sa predsednikom ove optine, Aleksandrom ?iri?em.

ta je organska proizvodnja, zato je sve popularnija u Srbiji i na kojim principa se zasniva, razgovarali smo sa Goricom Cvijanovi?, redovnim profesorom na Fakultetu za biofarming, Ba?ka Topola.