O projektu

Trgovina ljudima je međunarodni , organizovani kriminalni fenomem koji ima teške i često nesagledive posledice za sigurnost, blagostanje i osnovna ljudska prava žrtava. Trgovina ljudima je visoko profitabilna i niskorizična kriminalna aktivnost koja uništava kvalitet života a ponekad i sam život njenih žrtava. Niskorizična kriminalna aktivnost se objašnjava činjenicom da u mnogim zemljama još uvek nije u dovoljnoj meri zakonom regilisana i organizovana borba protiv trgovine ljudskim životima. Više je uzroka koji dovode do nastanka i odvijanja trgovine ljudima : ekonomski, socijalni, prirodne katastrofe, verska shvatanja, kulturna razvijenost sredine. Organizovani fenomen potvrđuje činjenice da trgovinu ljudima sve više preuzimaju organizovane kriminalne grupe čineći odlično povezan i organizovan lanac kriminalaca. Trgovina njudima znači vrbovanje, prevoz, transfer, smeštanje ili prihvat lica upotrebom pretnje ili upotrebom sile ili drugih oblika prinude otmicom, obmanom ili prevarom, zloupotrebom ovlašćenja ili stanja nemoći , ili davanjem odnosno primanjem novca. Eksploatacija uključuje , u najmanju ruku , eksploataciju prostitucije ili drugih oblika seksualne eksploatacije, prinudni rad ili usluge, ropstvo ili prakse slične ropstvu.


U poslednjoj, 7. emisiji STOP TRGVINI LJUDIMA raygovarali smo sa Jovanom Dunji? direktorkom Centra za socijalni rad u Kruevcu. Centar je institucija koja se bavi upravo borbom protiv trgovine ljudima i saradnja centra sa Policijskom upravom i ostalim relevantnim institucijama od velikog je zna?aja. U ovoj emisiji razgovarali smo i sa Kruevljanima o trgovini ljudima i ?uli kakva su njihova saznanja i koliko su informisani o ovoj temi.

Realizaciji projketa "STOP TRGOVINI LJUDIMA" priklju?ili su se i u?enici tre?eg razreda Osnovne kole "Dragomir Markovi?" - Visnja, Ema, Maksim, Ilija, Tadija, Vuk, Na?a, Vlada i Ilija. U ovoj emisiji moete pogledati kako je Crveni krst Kruevac obeleeo Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Svake godine u mesecu oktobru obeleava se Oktobar - mesec borbe protiv trgovine ljudima". Tim povodom, sve relevantne institucije na ?elu sa Policijskom upravom u Kruevcu realizuju niz aktivnosti u cilju podizanja nivoa svesti gra?ana o ovom problemu kao obliku modernog ropstva. Trgovina ljudima je jedna od najve?ih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, zajedno sa trgovinom narkoticama, orujem i pranjem novca.

OBLICI TRGOVINE LJUDIMA - Seksualna eksploatacija -Radna eksploatacija - Prinudni brak - Lano usvajanje - Prinudno prosja?enje - Vrenje krivi?nih dela - Duni?ko ropstvo - Oruani sukobi - Trgovina organima UZROCI TRGOVINE LJUDIMA - Ekonomski razlozi siromatvo - Nedostatak obrazovanja - Nezaposlenost - Rodna diskriminacija - Nasilje u porodici - Gra?anski ratovi FAZE TRGOVINE LJUDIMA - VRBOVANJE - TRANSPORT - EKSPLOATACIJA

Lanac trgovine ljudima podrazumeva faze: regrutovanja, tranzita rtve I eksploatacije rtve. Na?ini vrbovanja se razlikuju, kreativni su i promenljivi, ali ono to je svima zajedni?ko je obe?anje dobrog posla i boljeg ivota . Vrlo ?esto prvi kontakti sa trgovcima ljudima koji se bave vrbovanjem dolaze preko bliskih osoba i osoba od poverenja - drugarica, ro?ak, komija, de?ko.. .Ko su rtve trgovine ljudima, koja je razlika izme?u krijum?arenja i trgovine ljudima, na ta bi roditelji trebalo da obrate panju i na koje na?ine se vrbuju potencijalne rtve, u ovoj emisiji govorila je Jelica Milosavljevi? medijator iz Kruevca.

Trgovina ljudima zna?i biti prinudjen da radi za nasilnike kao i to da se bavi prostitucijom, prinudnim radom u ku?i ili na nekom drugom mestu. ?esta je trgovina organima, kao i primoravanje na brakove.. Neke rtve zavre i tragi?no jer ne uspeju da se spasu. Trgovac tako?e moe biti svako! To moe biti i obi?an ?ovek ili ena, koji osobu mogu oteti, prodati, iskori?avati kako bi zaradili novac ili na kraju i ubili. Nasilnik rtvi uzima sve li?ne stvari, zatvara je u izolaciju i stavlja u odnos duni?kog ropstva. Nasilnik moe na drustvenim mreama otvoriti i laan profil, preko kog trai rtvu. Zbog toga izbegavati kontakt sa nepoznatim ljudima i na drutvenim mreama treba izbegavati lane profile i prijateljstva sa osobama koje ne poznajemo. Svako ko posumnja na trgovinu ljudima, treba to odmah prijaviti policiji ili centru za socijalni rad ili nekoj organizaciji koja se bavi zatitom rtava trgovine ljudima

Kao i u drugim delovima Srbije, pa i regiona, rodno zasnovano nasilje izraenije je na seoskom podru?ju nego u gradu. U cilju osnaivanja ena na seoskom podu?ju UG Omladinski centar Brus organizovalo je niz radionica, koje su predstavljene u okviru emisije Zatitimo ene, zaustavimo nasilje. Ujedno, u okviru ove emisije predstavljeno je iskustvo ene koja je 15 godina trpela nasilje, a za pomo? se obratila nadlenima tek nakon to joj je partner ugrozio ivot.