O projektu

Zbog pozitivnog uticaja koji se ogleda u privrednom razvoju odre?enog podru?ja, a povezan je sa vinskim turizmom, ovaj vid turizma postaje za mnoge krajeve glavni ?inilac privrednog razvoja. Cilj ovog projekta jeste da se uka�e na potencijale razvoja vinskog turizma, a ujedno i seoskog turizma. Isto tako, svim relevantnim institucijama kao i lokalnom stanovni�tvu, a sa stanovi�ta struke, bi?e predo?eni potencijali razvoja ovog vida turizma kroz brojne druge dodatne sadr�aje, a koji ga mogu obogatiti. Uz to, prikazivanjem postoje?e turisti?ke ponude na teritoriji op�tine Aleksandrovac i prirodne lepote i zanimljivosti kojima ovaj kraj obiluje, promovisa?e se ovaj kraj potencijalnim turistima. Projektni tim nastoja?e i da motivi�e doma?instva, koja imaju mogu?nosti da razvijaju seoski turizam, da svoje poslvne ideje i usmere u tom pravcu.


Aleksandrova?ka upa se deli na Donju, kotlinsku i Gornju, planinsku, upu. Donju upu karakteriu breuljkasto-brdoviti i niskoplaninski predeli sa padinama osun?anim tokom celog dana, dok Gornju upu karakteriu predeli izrazito planinskog karaktera koji predstavlaju delove planina Kopaonik, eljin i Go?. Dok Donja upa nudi bogatstvo vinograda i vinarija, na Gornjoj upi nalaze se predivni predeli za odmor i rekreaciju.

Jesen u aleksandrova?koj upi najivlje je i najvanije godinje doba. Godinje doba u kom vinari i vinogradari imaju pune ruke posla. Po?inje berba tokom koje se radi mnogo i predano, kako bi se kasnije uivalo u dobrim vinima, ali i rakijama.

Poput Bordoa, Santorinija, grada Santa Rosa u Kaliforniji ili Porta u Portugalu i Srbija ima Muzej vinogradarstva i vinarstva, a koji je smeten u Aleksandrovcu. Muzej je osnovan krajem marta 2000. godine sa ciljem da sakuplja, ?uva i pravi izlobe svih predmeta koji svedo?e o vekovnom vinarstva i vinogradarstva u Srbiji. Idejni tvorci Muzeja su Gvozden ?oli? i profesor Neboja Markovi?.

Zavi?ajni muzej Aleksandrovca je neizostavni ?inilac kulturnih deavanja ne samo u upi ve? i na mnogo irem prostoru. Nalazi se u ku?i popa Marka Bogdanovi?a, zdanju smetenom na kraju centralne ulice i predstavlja svojevrstan spomenik kulture. Muzej raspolae sa preko 3500 eksponata razvrstana u tri postavke: arheoloku, istorisku i etnografskua, a vaan deo postavke zavi?ajnog muzeja ?ine ?etri skulpture od terakote otkrivene sredinom ezdesetih godina prolog veka na lokalitetu Vitkovo ?ijih, koje je pod kulturnom zatitom.

Aleksandrovac, optina u centralnoj Srbiji, centar je aleksandrova?ke upa, nadaleko poznate po vinogradarstvu i vinarstvu, a koja se smestila izme?u planina Kopaonik, Go?, eljin i Jastrebac. Uz vinograde i dobro vino, ovaj kraj odlikuje i vredan i gostoprimiv narod, kae predsednik optine Aleksandrovac, doktor Mirko Mihajlovi?.