O projektu

Kako u novim geopoliti?kim okolnostima Ra�ka oblast ima isto, ako ne i ve?e zna?enje za srpski narod kao i pre dva veka, ovim projektom tim koji radi na njegovoj realizaciji nastoja?e da uka�e na zna?ajno kulturno i istorijsko nasle?e, identitet i povezanost srpskog naroda sa ovom oblasti. Isto tako, kroz pregled razvoja srpske dr�ave i ?injenice da je, na neki na?in, Ra�ka bila prestonica Srbije jer su u njoj odsedali kralj i tada�nja srpska vlada, nastoja?emo da uka�emo na va�nost o?uvanja Ra�ke kao deo srpskog identiteta. Realizacijom emisija, a kroz projekat, na ovu temu predvi?en je obuhvat javnih spomenika i znamenitih mesta u ovoj sredini, kao svedoka kulturno-istorijskog nasle?a.


Minuli vekovi ostavili su Raki bogato kulturno-istorijsko nasledje, manastire i crkve iz ranog srednjeg veka, me?u kojima se isti?u manastiri Gradac, Kon?ul, Stara i Nova Pavlica. Manastir Gradac je ktitorska zadubina kraljice JeJoani?ka Banja nalazi se na obroncima Kopaonika, na nadmorskoj visini od 555 m, u dolini reke Joanice. Ubraja se me?u balneoloka naselja sa najtoplijom vodom u Evropi. Temperatura vode od 77 C predstavlja veliki potencijal za balneoloki turizam i ?ini Joani?ku Banju atraktivnom destinacijom. Kroz njenu istoriju proli su mnogobrojni slavni ljudi a neki su i ro?eni u ovom kraju. Jedna od njih je Milunka Savi? u ?iju ?ast je 9. oktobra 2020. godine otvorena Memorijalna soba. Spomen soba je deo memorijalnog kompleksa, podignutog 1995. godine, u okviru kojeg se nalazi spomenik Milunki Savi? u prirodnoj veli?ini. Projekat ure?enja spomen sobe realizovan je u saradnji Centra za kulturu Gradac iz Rake i autora postavke dr Duana Jovovi?a, multimedijalnog umetnika iz Beograda, uz podrku Ministarstva kulture i informisanja i optine Raka.lene Anujske i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog zna?aja kao i manastir Kon?ul koji pripada eparhiji Rako-prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve posve?en svetom Nikoli.

Minuli vekovi ostavili su Raki bogato kulturno-istorijsko nasledje, manastire i crkve iz ranog srednjeg veka, me?u kojima se isti?u manastiri Gradac, Kon?ul, Stara i Nova Pavlica. Manastir Gradac je ktitorska zadubina kraljice Jelene Anujske i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog zna?aja kao i manastir Kon?ul koji pripada eparhiji Rako-prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve posve?en svetom Nikoli.

U Raki se prepli?u prolost i sadanjost, sadanjost i budu?nost, kroz razne manifestacije koje godinama ?uvaju tradiciju i kulturu. Rake duhovne sve?anosti su se izdvojile iz velikog broja manifestacija sli?nog karaktera i izrasle u jednu od najuspenijih i najzna?ajnijih u zemlji. Tu su i dani kraljice Jelene Anujske koji se odravaju u manastiru Gradac i takodje su svojevrsna asocijacija na Raku.

Kada dolinom jorgovana dolazite u Raku, s nasle?enim imenom Nemanji?ke drave, dolazite u istorijsko srce srpske drave, dolinu srpskih kraljeva, tamo gde se rodila umetnost i kultura, drava i crkva. Minuli vekovi ostavili su Raki bogato kulturno - istorijsko nasle?e, manastire i crkve iz ranog srednjeg veka.