O projektu

Osnovni cilj projekta jeste da se jasno ukaže na značaj spomenika kulture na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, istovremeno kultivišući i senzibilišući odnos šire javnosti kao obeležju lokalnog i šireg identiteta. Emisijama, kojima je predviđen kompletan obuhvat javnih spomenika i znamenitih mesta Banje, projektni tim nastojaće da motiviše javno mnjenje da neguje svoje kulturno nasleđe, a isto tako emisijama će se upotpuniti fond znanja o kulturno-istorijskim spomenicima u Vrnjačkoj Banji. Ove informacije biće prezentovane na atraktivan način, kroz razgovore sa stručnjacima iz datih oblasti, te će javnosti biti približena istorija ovog kraja, njegove znamenite ličnosti i događaji, ali i autohtona gradska kultura ispoljena kroz arhitekturu, neimarsku i vajarsku vrednost spomenika i građevina. Cilj projekta je i da se kroz emisije pokaže da su pojedini spomenici i sama istorija Vrnjačke Banje, što od nas zahteva odnos poštovanja i materijalne brige kako bi ih očuvali na najbolji način i sačuvali dragoceno svedočanstvo o vremenu utkanom u istorijski i kulturni identitet opštine.


Dom zdravlja Trstenik " Dr Sava Stanojevi? " dosta radi na unapre?enju uslova rada . Nabavljena je nova oprema 4D ultrazvu?ni aparat koji predstavlja zlatni standard u savremenoj ginekologiji i akuerstvu. Realizacijom ovog projekta nastoja?emo da gledaocima i posebno ciljnim grupama ovog projekta istaknemo i pribliimo mehanizme kojima bi mogli ostvariti pravo na kori?enje razli?itih oblika subvencija i pomo?i za proirenje porodice.

Poraavaju?a je ?injenica da ?etvrtina sela u Srbiji izumire. Naputeno je 50 000 seoskih doma?instava u kojima ivi 260 000 mukaraca i 100 000 ena starosti od 50 godina koji nisu zasnovali svoje porodice. Srbija se danas suo?ava sa demografskom krizom koja ne preti samo izumiranju sela, danak ose?aju i optine poput Trstenika , koja uprkos svom prirodnom i kulturnom bogatstvu belei mortalitet ve?i od nataliteta. Zabrinjavaju?e su razlike iz poslednja dva popisa. Izme?u popisa 2002. i 2011. godine optina Trstenik je izgubila oko 7.000 stanovnika. Lokalna zajednica u saradnji sa dravnim institucijama prepoznala je problem i pokuava da ga rei, aktivnim merama populacione politike i stvaranjem boljih uslova za ivot i rad na podru?ju Optine. O tome smo razgovarali sa predsednicom ove optine Milenom Turk.

U poslednjoj, ?etvrtoj projektnoj emisiji ,,?uvari istorije u Vrnja?koj Banji predstavljen je zna?aj istorijskih spomenika i skulptura doma?ih i stranih autora na teritoriji optine Vrnja?ka Banja. Tako?e govorilo se o mostu ljubavi, legendama i banjskom parku.

U tre?oj projektnoj emisiji ,,?uvari istorije u Vrnja?koj Banji predstavljena je izloba ,,Vasa Popovi?, ratni fotograf I inenjer vrnja?ki. Fotografije svedo?e o njegovom u?e?u u Prvom svetskom ratui o njegovoj ulozi u kaptai vrnja?kih mineralnih izvora od 1924 do 1926 godine.U drugom delu emisije predstavljeni su mineralni izvori u ovoj optini.

Druga emisija projekta ,,?uvari istorije u Vrnja?koj Banji posve?ena je izlobi ,,Zdravlje u ?ai autora Jelene Borovi? Dimi? a koja se nalazi u Zamku Belimarkovi?. U pitanju je istorijsko etnografska izloba koja koja govori o zna?aju mineralne vode za Vrnja?ku Banju.

Osim zdravstvenog turizma, Vrnja?ka Banja je ?uvena i po drugim zanimljivostima. Kako je naseljena od vremena praistorije, brojni spomenici kulture i ranijih civilizacija krase ovu kraljicu banja. Projektni tim predstavio je kulturno nasle?e na teritoriji pomenute optine, a prva emisija posve?ena je Zamku Belimarkovi? koji je pored vrnja?ke Crkve najstariji objekat u Vrnja?koj Banji.