O projektu

-


Kao i u drugim delovima Srbije, pa i regiona, rodno zasnovano nasilje izraenije je na seoskom podru?ju nego u gradu. U cilju osnaivanja ena na seoskom podu?ju UG Omladinski centar Brus organizovalo je niz radionica, koje su predstavljene u okviru emisije Zatitimo ene, zaustavimo nasilje. Ujedno, u okviru ove emisije predstavljeno je iskustvo ene koja je 15 godina trpela nasilje, a za pomo? se obratila nadlenima tek nakon to joj je partner ugrozio ivot.

16 dana aktivizma protiv nasilja nad enama je globalna, svetska kampanja koju obeleava 1,700 organizacija u preko 100 drava sveta. Kampanja po?inje 25. novembra Me?unarodnim danom borbe protiv nasilja nad enama i zavrava 10. decembra Me?unarodnim danom ljudskih prava. Tim povodom je 25.novembra u Ve?nici Narodnog univerziteta u Trsteniku s po?etkom odrana tribina pod nazivom Stop nasilju nad enama. U?esnici tribine bili su Sandra Anti? u ime Centra za Socijalni rad u Trsteniku, dr Branislav Utevi? u ime Doma zdravlja Sava Stanojevi? Trstenik i Jelena Vuk?evi?, ?lan komisije za ravnopravnost polova optine Trstenik. Svi oni, uz narodnu poslanicu Milenu Turk za emisiju Zatitimo ene, zaustavimo nasilje govorili su o rodno zasnovanom nasilju, statisti?kim podacima, kao i zakonskim mehanizmima za spre?avanje i suzbijanje nasilja.

Kako bi to bolje sagledali kakva je situacija kada je fenomen nasilja u porodici na teritoriji Rasinskog okruga u pitanju, razgovarali smo i sa aktivistkinjom Udruenja ena " kao ena, kao upa" Sneana Nena Zari? poznata je kao osoba koja se bori "rame uz rame" sa svakom rtvom nasilja u ostvarivanju njenih prava, jer je i sama bila zarobljena u nasulnom odnosu i zahvaljuju?i podrci prijatelja, ?lanova porodice ali i nadlenih institucija uspela da iz njega i iza?e.

Nasilje u porodici prema odredbama zakona o spre?avanju nasilja u porodici iz 2016. godine jeste akt fizi?kog, seksualnog, psihi?kog ili ekonomskog nasilja u?inioca prema licu sa kojim se u?inilac nalazi u sadanjem ili ranijem bra?nom ili vanbra?nom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravnoj liniji. Zakon o zatiti , kao posebnu grupu korisnika socijalne zatite definie grupu lica za koju postoji opasnost da ?e postati rtva. Obaveza Centra za socijalni rad , organa starateljstva je da prui potpunu zatitu ovim korisnicima.O nasilju nad enama razgovarali smo sa direktorkom Centra za socijalni rad Kruevac Jovanom Dunji? i ?lanom internog tima za spre?avanje nasilja u porodici Vesnom Rakovi?.

Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruevca aktivno radi na promociji prava ena, obeleavanju vanih datuma koji se ti?u tih prava, ali i na podrci i osnaivanju ena. Za emisiju Zatitimo ene, zaustavimo nasilje, gradona?elnik Kruevca Jasmina Palurovi? govori o svim aktivnostima Grada usmerenim ka ovom cilju, a tako?e i o vidovima podrke koju Grad prua enama. Sa narodnim poslanicama Dubravkom Filipovski i Draganom Barii? razgovarano je o novinama koje mogu uvedene radi efikasnijeg sprovo?enja zakona o spre?avanju nasilja, dok je Jelena Milovanovi? iz Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaivanje ena u Srbiji UN Women, govorila o naporima nevladinog sektora da se rodno zasnovano nasilje prevenira i suzbije.