O projektu

Lokalni ekonomski razvoj mo�e uslediti samo kao permanentna saradnja i sinergetska aktivnost svih dru�tvenih subjekata. Bez prednosti i opredeljenja svih subjekata da se obrazovni sistem prilagodi potrebama tr�i�ta rada, intenzivne me?usobne komunikacije, stvaranju dobrih uslova rada, motivisanja roditelja i u?enika i stalne edukacije, gotovo je nemogu?e o?ekivati ekonomski rast. Dualni model strukovnog obrazovanja je sistem edukacije u kojem u?enici strukovnih �kola poha?aju deo nastave redovno u �koli, dok ostatak vremena provode na stru?noj praksi koja se odvija u razli?itim preduze?ima. Ovakav sistem obrazovanja postoji u razvijenim zemljama Evrope, a najuspje�niji modeli su razvijeni u Nema?koj, Austriji i �vajcarskoj. Kroz dualno obrazovanje u?enici brzo sti?u prakti?na znanja i ve�tine, osigurava se fleksibinost u prilago?avanju nastavnih planova i programa, kao i upisnih kvota potrebama poslodavaca odnosno potrebama tr�i�ta rada. Osnovni cilj ovoga oblika obrazovanja je omogu?avanje mladim osobama sveobuhvatno sticanje potrebnih ve�tina za obavljanje poslova u?inkovito, inovativno, samostalno i u saradnji s drugima, te ujedno zadovoljenje kompanija i privrede stvaranjem mlade, kvalifikovane radne snage. Upravo cilj projekta jeste da uka�e na pozitivne strane primene dualnog obrazovanja na teritoriji op�tine Trstenik, ali i da motivi�e �to ve?i broj kako u?enika tako i kompanija da se uklju?e u ovaj sistem.


Kada jo uvek nije otpo?ela puna primena Zakona o dualnom obrazovanju, PPT Namenska Trstenik i PPT Petoletka Trstenik su potpisale Ugovore o dualnom obrazovanju sa Tehni?kom kolom Trstenik i tada se jedno odeljenje kolovalo u okviru koncepta u susret dualnom obrazovanju. 2019. godine, kada je i stupila puna primena Zakona o dualnom obrazovanju dva odeljenja su se upisala po dualu i to 2 obrazovna profila: operater mainske obrade i tehni?ar za kompjutersko upravljanje CNC mainama. Od uvo?enja ovakvog sistema obrazovanja do danas u sistem dualnog obrazovanja uklju?ile su se i kompanije PPT Namenska, MBU Metal, Microline, TS Intercom group, Orlikon, ASB Donji Ribnik, Bisal Trstenik i PPT Petoletka.

Zakon o dualnom obrazovanju (ZDO) donet je 2017. godine, a njegova primena je otpo?ela 2019/2020. kolske godine. Prema ovom Zakonu, dualno obrazovanje je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stru?nog obrazovanja i vaspitanja u kome se plan i program nastave i u?enja obavezno sprovode na dva mesta, odnosno u koli i u kompaniji (kod poslodavca), to zna?i da u?enici sti?u kompetencije, kako u koli kroz teorijsku nastavu i vebe, tako i u kompaniji u kojoj se izvodi u?enje kroz rad. Unapre?ivanjem kvaliteta prakti?ne nastave koje se postie dualnim obrazovanjem, odnosno u?enjem kroz rad, stvara se i podsti?e preduzetni?ki duh i samozapoljavanje, jer su u?enici u prilici da u realnom radnom okruenju nau?e mnogo toga to se u koli ne u?i, sti?u razne vetine, a u prilici su i da razvijaju preduzetni?ki duh, te se moda odlu?e i na pokretanje sopstvenog biznisa po zavretku kolovanja. Tehni?ka kola u Trsteniku je me?u prvim srednjim kolama u Srbiji prihvatila model dualnog obrazovanja.

Optina Trstenik jedna je od prvih optina na teritoriji Rasinskog okruga koja je prepoznala zna?aj i podrala uvo?enje koncepta dualnog obrazovanja u srednje stru?ne kole. ?elnici optine u ovakvom modelu vide budu?i privredni rast kroz razvoj industrije uz adekvatan i kvalifikovan kadar, a vie o tome za televiziju Plus govori Aleksandar ?iri?, predsednik optine Trstenik.

Dualno obrazovanje na teritoriji Republike Srbije nije nov koncept, ali se o njemu po?inje iznova govoriti od pre par godina, a kroz projekat Reforma srednjeg stru?nog obrazovanja. Sam zakon o dualnom obrazovanju po?eo je da se primenjuje od kolske 2019/2020. godine. Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Rasinskog okruga, od samog po?etka aktivno u?estvuje u sprovo?enju dualnog obrazovanja, te je jo tokom kolske 2018/2019 godine sprovodila projekat U susret dualnom obrazovanju.